Информационната система е изготвена в изпълнение на Договор № 8/23.03.2016 г. с предмет „Проект на програма от мерки за Източнобеломорски район за басейново управление (ИБР). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ИБР, включително икономически разчети разходи – ползи“.